bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE

11.08.2023

z dnia 07.08.2023 r.

WA.ZUZ.3.4210.180.2023.DM

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r. póz.2625 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. póz. 775 ze zm.), zawiadamia, że została wydana decyzja, którą udzielono pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów przydrożnych, budowę wylotów kanalizacji deszczowej (szt. 2) do rowów przydrożnych oraz odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do urządzeń wodnych (rowów przydrożnych) z pasa drogowego drogi gminnej
- ul. Leśnej w Koniecpolu.

Lokalizacja: dz. nr ewid. 8941, 1287/3, 1254/4, 1615 obręb 0001 Koniecpol, grn, Koniecpol, pow. częstochowski,woj. śląskie.
Z decyzją strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarząd Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, ul, Narutowicza 9/13, w godzinach
8.00 -16.00 po wcześniejszym telefonicznym lub mailowym uzgodnieniu terminu wizyty - w terminie 14 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

Dyrektor
Magdalena Filipiak

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 11.08.2023

Dokument oglądany razy: 221
« inne aktualności