bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

04.08.2023

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 31.07.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie i eksploatacji zespołu farm fotowoltaicznych o mocy do 4,0 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ew. 925, 926, 927, 931, 932, 933, 934/1 i 934/2, obręb Radoszewnica, gmina Koniecpol” stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z przedmiotową decyzją oraz aktami sprawy, w tym opiniami organów współdziałających można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - tel. kontaktowy 34 35 40 391, w godzinach pracy urzędu.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 4.08.2023 r. poprzez zamieszczenie na stronie bip.koniecpol.pl, zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UMiG w Koniecpolu oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia . Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 04.08.2023

Dokument oglądany razy: 233
« inne aktualności