bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE

15.05.2023

Na podstawie art. 61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), w związku z art. 74 ust. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

zawiadamia strony

  • o wszczęciu w dniu 13.01.2023 r. postępowania na wniosek PCWO ENERGY PROJECT SP. Z O.O. z siedzibą 00-113 Warszawa ul. Emilii Plater 53 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 91/3 w obrębie Rudniki Kolonia, Gmina Koniecpol”,
  • uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
  • możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;

Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy osobiście - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty, mają możliwość składania uwag i wniosków w powyższej sprawie na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: umig@koniecpol.pl w terminie do 6.06.2023 r. Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 15.05.2023 r. i uważa się za dokonane po upływie 14 dni tj. 30.05.2023 r.


Sporz.: M.Młyńska-Klimas

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 15.05.2023

Dokument oglądany razy: 194
« inne aktualności