bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

28.11.2022

IFVIIIa.7570.8.63.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) – (dalej zwana: kpa), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja z dnia 22 listopada 2022 r., znak IFVIIIa.7570.8.63.2019 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Koniecpol, obręb Koniecpol, oznaczoną jako działka nr 1789/1 o powierzchni 0,0004 ha, powstała z podziału działki nr 1789.

Przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Wojewody Śląskiego nr 8/2019 z dnia
20 maja 2019 r. znak: IFXIII.7820.51.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa", której nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ww. decyzja Wojewody Śląskiego uzyskała walor ostateczności na mocy decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: DLI-III.7621.28.2019.KS.26.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranch dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 73 § 1 kpa stronom postępowania przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzenie z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, piętro IV, pokój 593, w godz. od 8.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu (32) 20-77-594.
Doręczenie przez obwieszczenie uważane jest za prawnie skutecznie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO

Krzysztof Budek
Z-ca Kierownika Oddziału
do Spraw Odszkodowań

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 28.11.2022

Dokument oglądany razy: 170
« inne aktualności