bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE

04.08.2022

Nr ROŚ.6220.12.2022.obw

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 r., poz.1029 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu biologicznego przetwarzania osadów ściekowych i innych odpadów organicznych zlokalizowanego w miejscowości Koniecpol",

planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych o nr: 316/1, 317, 318, i 319 obręb Koniecpol.

Postępowanie w przedmiotowej sprawie zostało wszczęte na wniosek złożony w dniu 5.04.2022 r., przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Koniecpolu Sp. z o.o. z siedzibą 42-230 Koniecpol ul. Zachodnia 30/40 reprezentowane przez pełnomocnika P. Iwonę Majewską-Durjasz.

Przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć, o których mowa w art. 71 ust. 2 pkt 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, tj. mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839): „instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach odpadów inne niż wymienione w pkt 41 i 46, w tym składowiska odpadów inne niż wymienione w pkt 41, mogące przyjmować odpady w ilości nie mniejszej niż 10 t na dobę lub o całkowitej pojemności nie mniejszej niż 25 000 t, z wyłączeniem instalacji do wytwarzania biogazu rolniczego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.);”.

Organem właściwym do wydania decyzji w niniejszej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie oraz Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości:

  • zapoznania się z dokumentacją sprawy (w tym: wnioskiem o wydanie decyzji, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z załącznikami), wyłożoną do wglądu w siedzibie Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol- pok. nr 21, ul. Chrząstowska 6a, w godzinach pracy Urzędu,
  • składania uwag i wniosków do Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol w terminie 30 dni, od 5.08.2021 r. do 5.09.2022 r., w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: Urząd Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6a, 42-230 Koniecpol (z dopiskiem dot. sprawy znak: ROŚ.6220.12.2022);
    - na adres e-mail: umig@koniecpol.pl;

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 29 ww. ustawy - każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.

Podano do publicznej wiadomości w dniu 4.08.2022 r. poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia: na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol, w pobliżu miejsca realizacji przedsięwzięcia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol na stronie internetowej www.bip.koniecpol.pl

Sporz. M.Młyńska-Klimas

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 04.08.2022

Dokument oglądany razy: 115
« inne aktualności