bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OBWIESZCZENIE

07.07.2022

IFVIIIa.7570.8.56.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) – (dalej zwana: kpa), w związku art. 113 ust. 7 i art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja z dnia 5 lipca 2022 r., znak IFVIIIa.7570.8.56.2019 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Koniecpol, obręb Koniecpol Stary, oznaczoną jako działka nr 1287/1 o pow. 0454 ha, powstałą z podziału działki nr 1287, która posiada nieuregulowany stan prawny.

Przedmiotowa nieruchomość objęta została decyzją Wojewody Śląskiego nr 8/2019 z dnia 20 maja 2019 r. znak: IFXIII.7820.51.2017 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowości Święta Anna do granicy województwa", której nadano rygor natychmiastowej wykonalności oraz decyzją IFXIII.7820.51.2017 z dnia 20 maja 2019 r. umarzającą postępowanie w części dotyczącej działek 3223/17, 8639/1, 456/2 i 295/2. Ww. decyzja Wojewody Śląskiego stała się ostateczna na mocy decyzji Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 sierpnia 2021 r., znak: DLI-III.7621.28.2019.KS.26.
Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranch dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Ponadto informuję, że zgodnie z art. 73 § 1 kpa stronom postępowania przysługuje prawo wglądu w akta sprawy, sporządzenie z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.
Z aktami przedmiotowej sprawy można zapoznać się w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, piętro IV, pokój 593, w godz. od 8.00 do 15.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu pod nr telefonu (32) 20-77-594.
Doręczenie przez obwieszczenie uważane jest za prawnie skutecznie po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z up. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO


Krzysztof Budek
Z-ca Kierownika Oddziału
do Spraw Odszkodowań

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 07.07.2022

Dokument oglądany razy: 329
« inne aktualności