bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

01.06.2022

IGN.6831.15.2022.1

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 97 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości położonej w miejscowości Koniecpol, obręb Koniecpol oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 8346 o powierzchni 0,0828 ha, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.

Podział ma na celu realizację celu publicznego polegającego na wydzieleniu gruntu pod drogę publiczną zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Koniecpolu Nr XVIII/148/2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Żeromskiego w Koniecpolu, opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 13.01.2020 r. poz. 346.
Wnioski i uwagi należy zgłaszać w terminie 14 dni od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, pokój 15A w godzinach pracy urzędu, tel. 34 3551 881 wew. 121.
Po upływie ww. terminu w przedmiotowym postępowaniu zostanie wydane postanowienie opiniujące zgodność proponowanego podziału z zapisami planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Pozytywna opinia stanowić będzie podstawę do podjęcia czynności przyjęcia granic i opracowania projektu podziału nieruchomości przez geodetę i zakończone rozstrzygnięciem poprzez wydanie stosownej decyzji administracyjnej.
Sporządziła: M. Kolan, Tel. 34 3551 881wew.121

Z up. Burmistrza
Dyrektor Biura
Gwidon Jelonek

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 01.06.2022

Dokument oglądany razy: 225
« inne aktualności