bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

OGŁOSZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

26.10.2021

PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY KONIECPOL NA LATA 2021-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2020 r. poz. 1219 ze zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zawiadamia, że w dniach od 26.10.2021 r. do 16.11.2021 r. dokonuje się wyłożenia do publicznego wglądu projekt dokumentu "Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Koniecpol na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030".

Dokumenty wyłożone są do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A,42-230 Koniecpol w godzinach urzędowania. W tym samym czasie udostępnione są one również w formie elektronicznej na stronie internetowej www.bip.koniecpol.pl
działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów w terminie 21 dni od daty publicznego ogłoszenia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej,
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej – na adres email: ochronasrodowiska@koniecpol.pl

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol.

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 26.10.2021

Dokument oglądany razy: 79
« inne aktualności