bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

O B W I E S Z C Z E N I E o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publi

23.06.2021

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 22.06.2021 r. została wydana na rzecz Gminy Koniecpol z siedzibą ul. Chrząstowska 6A, 42-230 Koniecpol, działającej przez pełnomocnika Pana Pawła Pietralika prowadzącego działalność gospodarczą jako „EL-PP” Paweł Pietralik Stary Koniecpol, ul. Częstochowska 218, 42-230 Koniecpol decyzja Nr 1/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Żeromskiego w m. Koniecpol” na działkach nr ewid. 4/3, 4/5 i 4/6 obręb Koniecpol położonych w miejscowości Koniecpol, gm. Koniecpol.

W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją osobiście - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Częstochowie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol, w terminie czternastu dni od dnia jej doręczenia lub zapoznania się z treścią obwieszczenia.

Stosownie do treści art. 49 KPA zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia, co oznacza, że upływ czternastu dni, w ciągu których obwieszczenie było dostępne publicznie, powoduje, że czynność doręczenia decyzji uważa się za dokonaną ze skutkiem prawnym.

Sporz. M. Smus, tel. 34 3551-755

Do wiadomości:
1. Tablica ogłoszeń
2. BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
3. a/a

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.06.2021

Dokument oglądany razy: 53
« inne aktualności