bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAWIADOMIENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY

11.06.2021

Koniecpol, dn. 10.06.2021 r.

Nr IGN.6733.1.2021

ZAWIADOMIENIE
O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAW
Y


Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735) zawiadamia się, że zostały zebrane dowody oraz materiały w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek EL-PP Paweł Pietralik z siedzibą w Starym Koniecpolu, ul. Częstochowska 218, 42-230 Koniecpol działającego z pełnomocnictwa Gminy Koniecpol, 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Żeromskiego w m. Koniecpol” na działkach nr ewid. 4/3, 4/5 i 4/6 obręb Koniecpol położonych w miejscowości Koniecpol, gm. Koniecpol.

W związku z powyższym informuję, strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzoną dokumentacją sprawy osobiście - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty, jak również wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: umig@koniecpol.pl w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Sporz. M. Smus, tel. 34 3551-755


Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strony wg rozdzielnika
3. Tablica ogłoszeń
4.  BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
5.  a/a

Opublikował: Sebastian Musiał
Publikacja dnia: 11.06.2021

Dokument oglądany razy: 123
« inne aktualności