bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, uzyskaniu opinii organów współdziałających

13.04.2021

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL
Nr ROŚ.6220.2.2021.zaw


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) , w związku z art. 74 ust. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

zawiadamia strony

  • o wszczęciu w dniu 2.02.2021 r. postępowania na wniosek PROFIL Inżynieria Lądowa Kamil Ziółkowski z siedzibą w Radomsku – pełnomocnika Gminy Koniecpol w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi transportu rolnego ul. Łanowa w Okołowicach”
  • uzyskaniu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Piotrkowie Trybunalskim o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko,
  • możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań;


Zainteresowane strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy osobiście – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty, mają możliwość składania uwag i wniosków w powyższej sprawie na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: umig@koniecpol.pl w terminie do 5.05.2021 r. Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 13.04.2021 r. i uważa się za dokonane po upływie 14 dni tj. 27.04.2021 r.

Sporz.: M.Młyńska-Klimas

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 13.04.2021

Dokument oglądany razy: 73
« inne aktualności