bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

ZAPROSZENIE

25.09.2020

do złożenia propozycji cenowej oferty) na wykonanie zadania: Rozgraniczenie nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Koniecpol jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto
(na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) 
1. Opis przedmiotu zamówienia: 
a/. Wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonej w obrębie Koniecpol oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 3549 z nieruchomością oznaczoną jako działka o numerze ewidencyjnym 6919 obręb Koniecpol.

Rozgraniczenie należy wykonać zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r – Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz. U. z 2020r poz. 276 z póź. zm.). 
b/. Wymagany termin realizacji: 5 miesięcy od dnia podpisania umowy
c/. Należność za wykonanie zamówienia zostanie uregulowana przelewem w terminie do 30 
dni od otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej: 
a/. Ceny podane maja być wyrażone cyfrowo i słownie, w języku polskim czytelną i trwałą techniką.
Cena ma obejmować całość zamówienia.
b/. Przy wyborze propozycji (oferty) zamawiający będzie się kierował : cena = 100%. W cenę należy wliczyć: wartość usługi określoną w oparciu o opis przedmiotu obowiązujący podatek VAT. Cenę należy podać w złotych polskich - brutto. 
cl. Zamawiający wybierze propozycję (ofertę) odpowiadającą wszystkim postawionym wymaganiom
i o najniższej cenie.
d/. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 
Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy. 
3. Propozycja (oferta) ma zawierać następujące dokumenty: 
- Wypełniony formularz propozycji wg załączonego wzoru.
- Kserokopię uprawnień geodezyjnych do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej: 
- Propozycję cenową wraz z załącznikami należy złożyć zamkniętej kopercie w terminie do 9 października 2020 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego tj. Urząd Miasta i Gminy Koniecpol ul. Chrząstowska 6A pokój nr 17 (parter – kancelaria) z opisem: „ Oferta na wykonanie rozgraniczenia w postepowaniu IGN.6830.2.2020. Nie otwierać przed godziną 10:00 dnia 09.10.2020r.”
- Oferty cenowe złożone po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę.
- Osobą wyznaczoną do kontaktów z wykonawcami jest: Rafał Dziura - tel. (34) 3551881. Wew. 121
e-mail: rafal.dziura@koniecpol.pl 
Załączniki:
- Wzór propozycji cenowej (plik PDF)
- Projekt umowy (plik PDF)

Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 25.09.2020

Dokument oglądany razy: 49
« inne aktualności