bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3551-150

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199 - opłaty za odpady komunalne
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie)
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Aneta Chrzuszcz (Uchwała Nr I/1/2018)
Skarbnik: Monika Starczewska (Uchwała Nr XXXV/240/16)
Upoważnienie do kontrasygnaty
Sekretarz: Sebastian Musiał

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EOD
  • SEKAP - ścieżka dostępu: Urzędy » Gminy » I-K » KoniecpolAktualności

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Włoszczowa

04.01.2022

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r. póz. 247 ze zm.) w związku z art. 9, art. 10, art. 36 § l i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., póz. 735 ze zm.)

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała", wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa działającego za pośrednictwem Pełnomocnika, zostaje przedłużony do dnia 25.01.2022r. z uwagi na oczekiwanie na opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Zawiadomienie

31.12.2021

dot. wspólnoty gruntowej wsi Pękowiec gm. Koniecpol.
Zgodnie z art.61&4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2021.1491) zawiadamiam właścicieli nieruchomości rolnych położonych we wsi Pękowiec, obręb ewidencyjny Piaski, że Starosta Częstochowski prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ustalenia czy nieruchomość o pow. 9,86 ha, składająca się z działek nr 1,9,13,25,52,91,92,107, stanowi wspólnotę gruntową, o której mowa w art.1 ust.1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963r o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( t.j. Dz.U. 2016.703).

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Apteki ogólnodostępne - rok 2022

29.12.2021

Uchwała nr XXX/227/2021
Rady Powiatu Częstochowskiego
z dnia 5 listopada 2021 roku

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu częstochowskiego w 2022 roku

POSTANOWIENIE

22.12.2021

Po rozpoznaniu wniosku złożonego przez wnioskodawcę w dniu 20.12.2021 r. o zawieszenie postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu terenów przyległych do zalewu w celu stworzenia bazy wypoczynkowo-turystycznej przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu", na podstawie art. 98 § l, art. 101 oraz art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

zawiesza postępowanie administracyjne

w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Zagospodarowaniu terenów przyległych do zalewu w celu
stworzenia bazy wypoczynkowo-turystycznej przy ul. Armii Krajowej w Koniecpolu do czasu przedłożenia uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

Pełna treść poistanowienia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Włoszczowa

03.12.2021

Burmistrz Gminy Włoszczowa

zawiadamia, że termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 0248T Gościencin-Silpia Mała", wszczętego na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych we Włoszczowie,
ul. Jędrzejowska 81, 29-100 Włoszczowa działającego za pośrednictwem Pełnomocnika,
zostaje przedłużony do dnia 25.12.2021r.

Pełna treść obwieszczenia (plik PDF)

Informacja

26.11.2021

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów II aktualizacja, obowiązuje od 1 listopada 2021 r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

08.11.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 16 i 139 dzierżawionych przez Koło Łowieckie "CHRZĄSTÓW" z siedzibą w Częstochowie ul. Koszalińska 17.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Informacja o udzielonych w III kwartale 2021 roku umorzeniach

04.11.2021

Sporządzono na podstawie art.37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305).

Informuję, że w okresie od 01.07.2021 r. do 30.09.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol nie wydał decyzji o umorzeniu niepodatkowych należności budżetowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszard SuligaOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 04.05.2021
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 07.09.2017
Dokument oglądany razy: 608 327