bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3551-150

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199 - opłaty za odpady komunalne
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie)
Przewodniczący Rady Miejskiej:  Wojciech Skrobich (Uchwała Nr I/1/2024)

Skarbnik: Monika Starczewska (Uchwała Nr XXXV/240/16)
Upoważnienie do kontrasygnaty
Sekretarz: Sebastian Musiał

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EODAktualności

Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol

17.05.2024

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
z a t w i e r d z a

podział nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym (w ewidencji gruntów widnieje wpis: władanie, brak księgi wieczystej), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer ewidencyjny 246 o powierzchni 2,1157 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Koniecpol, jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto.

Pełna treść decyzji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

16.05.2024

dotyczy: ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Koniecpol, obręb Koniecpol Stary, oznaczoną jako działka nr 1034/1 o pow. 0,0007 ha oraz 1034/2 o pow. 0,0004 ha powstałe z podziału działki nr 1034.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Starosty Częstochowskiego

15.05.2024

Starosta Częstochowski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, zgodnie
z przepisami art. 49, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (tj. Dz. U. 2024, póz. 572), art. 5 ustawy z dnia 13 lipca 2023 r.
o szczególnych rozwiązaniach dotyczących regulacji stanu prawnego niektórych dróg
ogólnodostępnych (Dz. U. 2023, póz. 1722) oraz z art. 113. ust. 6, 7, art. 118a ust. 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. z 2023r., póz.344z późn. zm.)

zawiadamia

że z dniem 22 marca 2024 r. na wniosek Gminy Koniecpol nr GN.6825.9.2024.1 z dnia 18 marca 2024 r., wszczęte zostało postępowanie w sprawie nabycia przez Gminę Koniecpol prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej w ewidencji gmntów i budynków jako działka nr 1176 o pow. 0,0121 ha, obręb Koniecpol, gmina Koniecpol, stanowiącej pas drogi ogólnodostępnej.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

13.05.2024

o przystąpieniu do sporządzenia:
1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych po łożonych w rejonie ul. Mickiewicza w Koniecpolu,
2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych po łożonych w rejonie ul. Orzechowej w Starym Koniecpolu.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Informacja GN.6831.26.2024

29.04.2024

o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału
nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Zgodnie z art. 97a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

informuje o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, w rejestrze gruntów i budynków oznaczonej jako działka nr ewid. 1950/2 o powierzchni 1,1523 ha położonej w obrębie Koniecpol, jednostka ewidencyjna Koniecpol Miasto, powiat częstochowski, województwo śląskie, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Starosty Częstochowskiego

23.04.2024

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu
na realizację inwestycji drogowej

dotyczy: wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa l rozbudowa układu drogowego w Koniecpolu obejmującego następujące drogi gminne: ul. Wesoła, Willowa, Topolowa, Bukowa, Akacjowa, Brzozowa i Jodłowa".

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

22.04.2024

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rolnych położonych w rejonie ul. Borkowej w Radoszewnicy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla ww. planuOpublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 09.05.2024
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 07.09.2017
Dokument oglądany razy: 896 228