bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3551-150

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199 - opłaty za odpady komunalne
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie)
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Aneta Chrzuszcz (Uchwała Nr I/1/2018)
Skarbnik: Monika Starczewska (Uchwała Nr XXXV/240/16)
Upoważnienie do kontrasygnaty
Sekretarz: Sebastian Musiał

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EODAktualności

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

06.12.2022

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) – (dalej zwana: kpa), w związku art. 113 ust. 7 i art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja z dnia 30 listopada 2022 r., znak IFVIIIa.7570.8.14.2019 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Koniecpol, obręb Koniecpol Stary, oznaczoną jako działka nr 1947/1 o pow. 0,0016 ha, powstałą z podziału działki nr 1947/2, która posiada nieuregulowany stan prawny.

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

06.12.2022

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) – (dalej zwana: kpa), w związku art. 113 ust. 7 i art. 118a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 176 ze zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja z dnia 2 grudnia 2022 r., znak IFVIIIa.7570.8.59.2019 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Koniecpol, obręb Koniecpol Stary, oznaczoną jako działka nr 1305/1 o pow. 0,0006 ha, powstałą z podziału działki nr 1305, która posiada nieuregulowany stan prawny.

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

28.11.2022

IFVIIIa.7570.8.63.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) – (dalej zwana: kpa), w związku z art. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. – o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 176 ze zm.) zawiadamiam, że została wydana decyzja z dnia 22 listopada 2022 r., znak IFVIIIa.7570.8.63.2019 w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość położoną w gminie Koniecpol, obręb Koniecpol, oznaczoną jako działka nr 1789/1 o powierzchni 0,0004 ha, powstała z podziału działki nr 1789.

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

28.11.2022

Nr IGN.6730.6.2022
Na podstawie art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) w związku z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol informuje o wydaniu w dniu 21.11.2022 r. decyzji Nr 6/2022 znak IGN.6730.6.2022 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW na działkach nr 1139, 1140 obręb Kuźnica Grodziska, gm. Koniecpol”.

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY KONIECPOL

25.11.2022

Nr IGN. 6722.1.1.9.2022

Na podstawie art. 3 pkt. 14 lit. d ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.), podaje się do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w PUBLICZNIE DOSTĘPNYM WYKAZIE DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

projektu obszarów położonych w rejonie ul. Kolejowej i ul. Szkolnej w Koniecpolu - obszar III wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA l GMINY KONIECPOL

21.11.2022

o wyłożeniu do publicznego wglądu  projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonychw rejonie ul. Kolejowej i Szkolnej w Koniecpolu - obszar III

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Projekt planu (dokument PDF)

Załącznik nr 1 do projektu planu (dokument PDF)

PROGNOZA oddziaływania na środowisko (dokument PDF)

OŚWIADCZENIE wykonawcy prognozy (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji z dnia 07.11.2022 r

15.11.2022

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2233 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. z 2022 r., póz. 2000), informuje o wydaniu decyzji z dnia 07.11.2022 r. znak: WA.ZUZ.3.4210.1061.2022.MS udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla FIBEE l Sp. z o.o., ul. Wierzbowa 84, 62-081 Wysogotowo na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Pilicy oraz przez wały przeciwpowodziowe telekomunikacyjnej linii kablowej w rurociągu osłonowym na działkach o nr ewid. 1514/1, 330/1, 330/2 obr. Wąsosz i działkach o nr ewid. 203/2, 206/1, 210/1, 214/1, 214/2 obr. Kuźnica Wąsowska oraz prowadzenie przez wody rzeki Pilicy linii kablowej w rurociągu osłonowym na działce o nr ewid. 355 obr. Kuźnica Wąsowska, grn. Koniecpol, pow. częstochowski, woj. śląskie.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Wojewody Śląskiego

10.11.2022

Na podstawie art. 9o ust. 6 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. póz. 1984 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2022r. póz. 2000) podaję do publicznej wiadomości, że na wniosek PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej dla inwestycji pn.:

"Budowa nowego przystanku Koniecpol Centrum" w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021-2025".

Pełna treść informacji (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 25.01.2022
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 07.09.2017
Dokument oglądany razy: 704 821