bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3551-150

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199 - opłaty za odpady komunalne
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie)
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Aneta Chrzuszcz (Uchwała Nr I/1/2018)
Skarbnik: Monika Starczewska (Uchwała Nr XXXV/240/16)
Upoważnienie do kontrasygnaty
Sekretarz: Sebastian Musiał

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EODAktualności

Protokół inwentaryzacyjny nr 1/2022

30.09.2022

Sporządzony w związku z zamiarem nabycia przez gminę Koniecpol w drodze komunalizacji niżej wymienionych nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w trybie art. 5 ust 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 roku Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

Protokół inwentaryzacyjny nr 1/2022 (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE z dnia 22.09.2022 r

29.09.2022

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 8 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2233 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 ze zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rzeki Pilicy oraz przez wały przeciwpowodziowe telekomunikacyjnej linii kablowej w rurociągu osłonowym na dziatkach nr ewid. 1514/1, 330/1, 330/2 obr. Wąsosz i działkach nr ewid. 203/2, 206/1, 210/1, 214/1, 214/2 obr. Kuźnica Wąsowska oraz prowadzenie przez wody rzeki Pilicy (starorzecze rzeki Pilicy) telekomunikacyjnej linii kablowej w rurociągu osłonowym na działce nr ewid. 355 obr. Kuźnica Wąsowska, grn. Koniecpol, pow. częstochowski,woj. śląskie.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

23.09.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 17 i 138 dzierżawionych przez Koło Łowieckie "CHRZĄSTÓW" z siedzibą w Częstochowie ul. Koszalińska 17.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

22.09.2022

Nr ROŚ.6220.12.2022.obw.3
Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 22.09.2022 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zakładu biologicznego przetwarzania osadów ściekowych i innych odpadów organicznych zlokalizowanego w miejscowości Koniecpol", planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych o nr: 316/1, 317, 318, i 319 obręb Koniecpol.
Z przedmiotową decyzją oraz aktami sprawy, w tym opiniami organów współdziałających można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Koniecpolu - Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska - tel. kontaktowy 34 35 40 391, w godzinach pracy urzędu.
Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 22.09.2022 r. poprzez zamieszczenie na stronie bip.koniecpol.pl, zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń UMiG w Koniecpolu oraz w pobliżu miejsca realizacji planowanej inwestycji. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.


Sporz.M.Młyńska-Klimas

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

06.09.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol podaje do publicznej wiadomości

informację o wydłużeniu terminu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu biologicznego przetwarzania osadów ściekowych i innych odpadów organicznych zlokalizowanego w miejscowości Koniecpol", planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych o nr: 316/1, 317, 318, i 319 obręb Koniecpol, do 13.09.2022 r.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE z dnia 25.08.2022 r

02.09.2022

WA.ZUZ.3.4210.1480.2022.MS

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 2233 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., póz. 735 ze zm.) zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie wody na jazie zlokalizowanym w 264+728 rzeki Pilicy oraz pobór wody do napełniania oraz wymiany wody zbiornika miejskiego z Kanału Koniecpol - Radoszewnica (Kanał Kopanka).

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

18.08.2022

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 16 i 30 dzierżawionych przez Koło Łowieckie "PONOWA" z siedzibą w Koniecpolu ul. Różana 11.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

04.08.2022

Nr ROŚ.6220.12.2022.obw

Na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2022 r., poz.1029 ze zm.),

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol podaje do publicznej wiadomości

informację o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa zakładu biologicznego przetwarzania osadów ściekowych i innych odpadów organicznych zlokalizowanego w miejscowości Koniecpol",

planowanego do realizacji na działkach ewidencyjnych o nr: 316/1, 317, 318, i 319 obręb Koniecpol.Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 25.01.2022
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 07.09.2017
Dokument oglądany razy: 679 401