bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3551-150

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199 - opłaty za odpady komunalne
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie)
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Aneta Chrzuszcz (Uchwała Nr I/1/2018)
Skarbnik: Monika Starczewska (Uchwała Nr XXXV/240/16)
Upoważnienie do kontrasygnaty
Sekretarz: Sebastian Musiał

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EOD
  • SEKAP - ścieżka dostępu: Urzędy » Gminy » I-K » KoniecpolAktualności

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

30.09.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 16 i 139 dzierżawionych przez Koło Łowieckie „CHRZĄSTÓW” z siedzibą w Częstochowie ul. Koszalińska 17.
Pełna treść informacji (dokument PDF)

Zatwierdzenie taryfy na dostawę wody i odprowadzenie ścieków na terenie MiG Koniecpol

30.09.2021

W dniu 23-09-2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję administracyjną o numerze WA.RZT.70.241.2021/5 zatwierdzającą taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Miasta i Gminy Koniecpol.

uproszczona oferta

20.09.2021

Gmina Koniecpol informuje, że wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” tytuł zadania:

„Ja i mój świat - wyjazd warsztatowy Młodzieżowej Orkiestry Dętej Koniecpol”. (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

14.09.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy ; dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U.z 2020 póz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 15 i 29 dzierżawionych przez Koło Łowieckie „PONOWA" z siedzibą w Koniecpolu ul. Różana 11

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii

09.09.2021

dotyczy: zezwoleniu na realizacji inwestycji drogowej pn.: "Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 786 na odcinku od miejscowo św. Święta Anna do granicy województwa"

Pełna treść informacji (dokument PDF)

Decyzja Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji odmawiającej udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

07.09.2021

Dyrektor Zarządu Zlewni w. Piotrkowie Trybunalskim Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawd wodne (Dz. U. z 2021 r, póz. 624 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. „Ui .; 2021 r. póz. 735) zawiadamia strony postępowania, że została wydana decyzja znak: WA.ZUZ.3.4210.1282.2020.DŁ z dnia 27.08.2021 r., odmawiająca Panu Mariuszowi Suchanowskiemu udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w zakresie piętrzenia wód rzeki
Pilicy na jazie w km 255+360 jej biegu do rzędnej 221,60 m n. p. m.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

07.09.2021

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U . z 2020r, poz. 1990 z poźn. zm) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Koniecpol przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na okres 21 dni tj. od dnia 06.09.2021r. do dnia 27.09.2021r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Włoszczowa

02.09.2021

dotyczy: wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi powiatowej nr 0248T Gościencin —Silpia Mała".

Pełna treść informacji (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 04.05.2021
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 07.09.2017
Dokument oglądany razy: 584 834