bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3551-150

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199 - opłaty za odpady komunalne
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie)
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Aneta Chrzuszcz (Uchwała Nr I/1/2018)
Skarbnik: Monika Starczewska (Uchwała Nr XXXV/240/16)
Upoważnienie do kontrasygnaty
Sekretarz: Sebastian Musiał

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EODAktualności

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

02.10.2023

ROŚ.6150.5.2023.1

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1173) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 16 i 30 dzierżawionych przez Koło Łowieckie "PONOWA" z siedzibą w Koniecpolu ul. Różana 11.

Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "PONOWA" w sezonie 2023/2024 (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

02.10.2023

ROŚ.6150.4.2023.1

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. 2022 poz. 1173 z późn. zm.) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodu łowieckiego nr 18 dzierżawionego przez Koło Łowieckie „LIS”, z siedzibą w Dąbrowie Zielonej, Nowa Wieś 26A.

Terminarz polowań zbiorowych Koła Łowieckiego "LIS" w sezonie 2023/2024 (dokument PDF)

Informacja

22.09.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol oraz
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Częstochowie informują,

że w dniach 23 - 27 października 2023 r. na terenie województwa świętokrzyskiego
prowadzona będzie akcja ochronnego szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie.

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

22.09.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 17 i 138 dzierżawionych przez Koło Łowieckie „CHRZĄSTÓW” z siedzibą w Częstochowie ul. Koszalińska 17.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

23.08.2023

Nr ROŚ.6220.10.2023.obw.2
Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 23.08.2023 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Rekultywacji kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Radoszewnica, gmina Koniecpol” stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Decyzja Starosty Częstochowskiego

21.08.2023

dot.: ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Pękowiec,
obręb ewidencyjny Piasi, jednostka ewidencyjna Koniecpol Gmina,

Pełna treść decyzji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o terminie polowań zbiorowych

17.08.2023

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, działając na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 1683) informuje o terminie polowań zbiorowych na terenie obwodów łowieckich nr 16 i 30 dzierżawionych przez Koło Łowieckie „PONOWA” z siedzibą w Koniecpolu ul. Różana 11.

Pełna treść informacji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE z dnia 4.08.2023 r

17.08.2023

Dyrektor Zarządu Zlewni w Piotrkowie Trybunalskim, na podstawie art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2022 r., póz. 2625 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.J. Dz.U. z 2023 r., póz. 775 ze zm.), zawiadamia, iż zebrano całość materiałów i dowodów w prowadzonym na wniosek z dnia 29.07.2022 r. postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne polegające na piętrzeniu wód rzeki Pilicy w km 255+360 oraz ich pobór i wykorzystanie dla potrzeb hodowli ryb w gospodarstwie rybackim Okołowice.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 25.01.2022
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 07.09.2017
Dokument oglądany razy: 809 450