bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Miasto i Gmina Koniecpol

Gmina miejsko-wiejska (kod terytorialny: 240406)

adres:
Urząd Miasta i Gminy w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6A
42-230 Koniecpol
województwo: śląskie
powiat: częstochowski
kod TERYT: 2404063

w internecie:
www:
www.koniecpol.pl
BIP: bip.koniecpol.pl

 telefony:
centrala: +48 34 3551-881 do 884
sekretariat: +48 34 3551-150

 fax:
oficjalny+48 34 3551756
kryzysowy: +48 34 3787677

e-mail:
oficjalny: umig@koniecpol.pl
awaryjny: koniecpol@gminy.pl

dane Urzędu:
NIP Urzędu: 949-00-47-604 (zaświadczenie)
NIP Gminy: 9492189567 (od 01.01.2012r.) (zaświadczenie)

REGON Urzędu: 000523809 (zaświadczenie)
REGON Gminy: 151397990 (zaświadczenie)

konta bankowe (BS Koniecpol):
25 8276 0003 2000 0000 0635 0001 - ogólne (podatki, opłaty skarbowe)
14 8276 0003 2000 0000 0635 0199 - opłaty za odpady komunalne
62 8276 0003 2000 0000 0635 0014 - wadia i zabezpieczenia
87 8276 0003 2000 0000 0635 0146 - budowa wodociągu

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol: Ryszard Suliga (zaświadczenie)
Przewodnicząca Rady Miejskiej: Aneta Chrzuszcz (Uchwała Nr I/1/2018)
Skarbnik: Monika Starczewska (Uchwała Nr XXXV/240/16)
Sekretarz: Sebastian Musiał

Godziny pracy Urzędu:
7:30 - 15:30 - poniedziałek, wtorek, środa
7:30 - 17:00 - czwartek
7:30 - 14:00 - piątek

Elektroniczna komunikacja:

  • ePUAP - adres skrzynki: /UMiGKoniecpol/EOD
  • SEKAP - ścieżka dostępu: Urzędy » Gminy » I-K » KoniecpolAktualności

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji

06.05.2021

Na podstawie art. 85 ust. 3 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.247 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol, podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji oraz zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 6.05.2021 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi transportu rolnego – ul. Łanowa w Okołowicach” stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Informacja o udzielonych w I kwartale 2021 roku umorzeniach niepodatkowych należności budż

28.04.2021

Sporządzono na podstawie art.37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Informuję, że w okresie od 01.01.2021 r. do 31.03.2021 r. Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol nie wydał decyzji o umorzeniu niepodatkowych należności budżetowych.

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol
Ryszard Suliga

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

15.04.2021

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zawiadamiam, że na wniosek z dnia 15.01.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie podczyszczonych ścieków przemysłowych
zawierających niektóre substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska do urządzeń kanalizacyjnych innego podmiotu.

Pełna treść zawiadomienia (dokument PDF)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, uzyskaniu opinii organów współdziałających

13.04.2021

BURMISTRZ MIASTA I GMINY KONIECPOL
Nr ROŚ.6220.2.2021.zaw


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) , w związku z art. 74 ust. ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol

OBWIESZCZENIE

02.04.2021

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 49, art. 10 § l oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 256 z poza. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. póz. 293 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 29.03.2021 r. zostało wszczęte na wniosek EL-PP Paweł Pietralik z siedzibą w Starym Koniecpolu, ul. Częstochowska 218, 42-230 Koniecpol działającego z pełnomocnictwa Gminy Koniecpol, 42-230 Koniecpol, ul. Chrząstowska 6A,postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Budowie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego przy ul. Zeromskiego w m. Koniecpol" na działkach tu ewid. 4/3, 4/4 obręb Koniecpol położonych w miejscowości Koniecpol, grn.Koniecpol.

W związku z powyższym informuję, strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy osobiście - po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty, mają możliwość składania uwag i wniosków w powyższej sprawie na piśmie, a także za pomocą poczty elektronicznej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol w godzinach urzędowania lub drogą elektroniczną na adres: umig@koniecpol.pl w terminie do 23.04.2021r.

Zawiadomienie podano do publicznej wiadomości w dniu 02.04.2021 r. i uważa się za dokonane po upływie 14 dni tj. 16.04.2021r.

Sporz. M.Smus, tel. 343551-755
Dowiadomości:
1. Tablica ogłoszeń
2. BIP Urzędu Miasta i Gminy Koniecpol
3. a/a

Decyzja Starosty Częstochowskiego

02.04.2021

Częstochowa, dnia 01.04.2021 r.

GK.6821.1.17.2020

Na podstawie art. 150 § 1 i art. 151 § 1 pkt 2, w związku z art. 145 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2021.187), zwanej dalej Kpa, oraz art. 8a pkt 5 i art. 8o ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych ( t. j. Dz. U. 2016. 703), zwanej dalej ustawą, po przeprowadzeniu z urzędu postępowania dotyczącego wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Starosty Częstochowskiego GK.6821.1.4.2020 z dnia 25.07.2019 roku,

uchylam

własna decyzję GK.6821.1.4.2019 z dnia 25.07.2019 roku o ustaleniu wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej dawnej wsi Przysieka, obecnie część obrębu ewidencyjnego Koniecpol Miasto, wykaz obszarów gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie,

i ustalam

wykaz uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Przysieka, obecnie część obrębu ewidencyjnego Koniecpol, oraz wykaz obszaru gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów w tej wspólnocie, wykazanych w załączniku nr 1 i nr 2 do niniejszej decyzji.

Informacja

31.03.2021

Informacja o podstawowej kwocie dotacji, statystycznej liczbie uczniów i wskaźniku zwiększającym I aktualizacja obowiązuje od l kwietnia 2021 r.

Pełna treść informacji (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 21.10.2019
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 07.09.2017
Dokument oglądany razy: 533 267