bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Pokaż aktualności z roku:

OBWIESZCZENIE

02.06.2017

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Dotyczy: budowy linii kablowej średniego napęcia (15kV) na terenie oznaczonym jako działka o nr. ewid. 1517 obręb Koniecpol, w rejonie ulicy Rzecznej w Koniecpolu.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Sprawozdanie z realizacji

10.05.2017

Rocznego Programu Współpracy Miasta i Gminy Koniecpol z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działaności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Pełna treść sprawozdania (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania

09.05.2017

w sprawie: ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę linii kablowych średniego napięcia wraz z liniami teletechnicznymi na działkach nr ewid. 384/11, 1445/2, 8452,1451,1800,1438,1847 w obrębie Koniecpol.
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o podjęciu postępowania

20.04.2017

Burmistrz Miasta i Gminy Koniecpol zawiadamia, że w dniu 12.04.2017 r. zostało wydane postanowienie o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestyczji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej średniego napięcia (15kV) na działce nr ewid. 1517 położonej w Koniecpolu.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Zawiadomienie

10.04.2017

Starosta Częstochowski zawiadamia że prowadzi postępowanie w sprawie ustalenia czy działki nr 560 o pow. 0,1100 ha i 583 o pow.  0,2100 ha położone w obrębie ewidencyjnym Okołowice, Koniecpol Gmina, w dacie 5 lipca 1963 r. stanowiły mienie gromadzkie.
Pełna treść zawiadomienia (dokument PDF)

Uproszczona oferta

20.03.2017

Gmina Koniecpol informuje, że wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” tytuł zadania: „Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży”.
Skan oferty (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13.03.2017

Dotyczy: inwestycji obejmującej budowę zespołu doziemnych linii kablowych 15 kV wraz z liniami teletechnicznymi na dz. nr ewid. 870 i 1027 obręb Stary Koniecpol gm. Koniecpol.
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

DECYZJA NR 157/2017

13.03.2017

dotyczy: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III" - zadanie III etap 2

Pełna treść decyzji (dokument PDF)

DECYZJA NR 138/2017

13.03.2017

dotyczy: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę inwestycji p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Koniecpolu: zadanie nr I, zadanie nr II, zadanie nr III" - zadanie I etap 2

Pełna treść decyzji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

02.03.2017

dot.: lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budową sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 8450/2, 6934/2, 6931/2, 6933/2, 7091/2, 7090, 7085, 7087, 7096, 7485 w obrębie Koniecpol, wzdłuż ul. Kościuszki i ul. Przedmieście Koniawy w Koniecpolu.
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

DECYZJA NR 52/2017

16.02.2017

dotyczy: zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla inwestycji: budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z przyłączami, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym i odtworzenie nawierzchni po robotach kanalizacyjnych w m. Koniecpol.
Pełna treść decyzji (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

13.02.2017

dotyczy: budowy zespołu doziemnych linii kablowych 15 kV wraz z liniami teletechnicznymi na dz. nr ewid. 36 w obrębie Zagacie i dz. nr ewid. 331 w obrębie Stary Koniecpol gm. Koniecpol.

Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

OBWIESZCZENIE

09.02.2017

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie mostu przez kanał Michałów w ciągu drogi DP 1107 S w Koniecpolu.
Pełna treść obwieszczenia (dokument PDF)

Informacja

02.02.2017

Gmina Koniecpol informuje, że wpłynęła uproszczona oferta realizacji zadania publicznego „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej” tytuł zadania: „Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży”.

Link do oferty (dokument PDF)Opublikował: Artur Wieczorek
Publikacja dnia: 23.04.2013
Podpisał: Artur Wieczorek
Dokument z dnia: 19.04.2013
Dokument oglądany razy: 59 704